Rezultaty wprowadzania projektu
Zakładane rezultaty Projektu

Przewiduje się, że produktem realizacji projektu w latach 2009 - 2013 stanie się 12 zgłoszeń ochrony własności przemysłowej, w tym 3 zgłoszone w EPO. W trakcie projektu będzie współpracowało z Instytutem 5 przedsiębiorstw.

Bezpośrednim rezultatem projektu będą:

  • 3 opublikowane raporty prezentujące wyniki realizacji projektu
  • 9 krajowych patentów
  • 3 patenty europejskie
Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu POIG.01.03.02-00-015/08
l.p. WSKAŹNIK PRODUKTU JEDN. MIARY 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 RAZEM
1 Liczba zgłoszeń krajowych w zakresie ochrony własności przemysłowej w ramach projektu szt. - - 1 1 2 2 2 1 9
2 Liczba zgłoszeń za granicą, w tym do EPO i USPTO szt. - - 0 1 0 1 0 1 3
3 Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostką naukową w trakcie realizacji projektu szt. - - 1 1 1 1 1 0 5


Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu POIG.01.03.02-00-015/08
l.p. WSKAŹNIK REZULTATU JEDN. MIARY WARTOŚĆ BAZOWA - ROK 2007 WARTOŚĆ DOCELOWA - ROK 2016
1 Liczba opublikowanych raportów zawierających wyniki realizacji projektu szt. 0 3
2 Liczba patentów uzyskanych w kraju w wyniku realizacji projektu szt. 0 9
3 Liczba patentów uzyskanych za granicą w wyniku realizacji projektu szt. 0 3
4 Liczba skomercjalizowanych wyników badań B+R wykonanych w jednostce naukowej szt. 0 4