Produkty Projektu
Rok 2014 - IV kwartał

W IV kwartale 2014 roku zgłoszono do European Patents Office (EPO) wynalazek, którego przedmiotem jest wykonana ze specjalnie ukształtowanego, hybrydowego materiału elastomerowego podkładka antyugięciowa przeznaczona do stosowania w ochronach osobistych łącznie z płytami balistycznymi. Podkładka wysoce efektywnie absorbuje energię uderzenia pocisku, wpływając na obniżenie dynamicznej deformacji płyty balistycznej po ostrzale, co w efekcie pozwoli na zmniejszenie ryzyka powstania urazu tępego za osłoną balistyczną (behind armour blunt trauma, BABT). Wynalazek zarejestrowano w EPO w dniu 05.11.2014 roku pod tym samym numerem, co w UP RP.

Rok 2014 - II kwartał

W dniu 8 maja 2014 do Urzędu Patentowego RP zgłoszono wynalazek o nazwie "Kask Bezpieczeństwa". Jest to jeden ze środków przymusu bezpośredniego, jakie przewiduje Ustawa z dnia 24 maja 2013 (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 628). Mogą go stosować funkcjonariusze odpowiednich służb Policji w celu zapobiegania skutkom agresji lub autoagresji osób zatrzymanych.

Kask ma budowę segmentową. Każdy z segmentów składa się z optymalnie dobranej liczby warstw materiałów charakteryzujących się zdolnością tłumienia energii uderzenia typu tępego. Konstrukcja zapewnia odporność na poziomie od 1,5 do 2,5 kN przy uderzeniu z energią 15 J (metodyka badań wg BS 7971-4:2002). Ponadto kask wyposażony jest w dwuczęściowy jednorazowy wkład higieniczny chroniący go przed zabrudzeniem płynami ustrojowymi.

Wynalazek został zarejestrowany pod numerem P.409111.

Rok 2013 - I kwartał

W I kwartale 2013 r zgłoszono wynalazek: Sposób modyfikacji właściwości kompozytowych płyt balistycznych. Zgłoszenie powstało jako wynik prac badawczych realizowanych przez ITB "MORATEX" wspólnie z Międzyresortowym Instytutem Techniki Radiacyjnej PŁ.
Rezultaty i produkty projektu prezentowano na:

  • spotkaniu rozpoczynającym realizacje projektu europejskiego nr 284996 "Demining tool-BOX for humanitarian clearing of large scale area from anti-personal landmines and cluster munitions" w Paryżu,
  • spotkaniu klastra śląskiego NANO,
  • na spotkaniu roboczym z przedstawicielem UM Łodzi,
  • na spotkaniu roboczym z z firmą Scanska oraz Lubawa S.A.


Rok 2012 - IV kwartał

W IV kwartale 2012 r zgłoszono do Urzędu Patentowego RP zgłoszenie patentowe dotyczące wsadu balistycznego do kamizelek kulo- i odłamkoodpornych.

Rok 2012 - II kwartał

W II kwartale 2012 r zgłoszono do Urzędu Patentowego RP zgłoszenie patentowe dotyczące rozwiązań w zakresie technicznych wyrobów włókienniczych - Tkanina barierowa i sposób wytwarzania tkaniny barierowej. Rozwiązanie to powstało we współpracy z przedsiębiorcą - firmą Technotex.

Rok 2012 - I kwartał

21.03.2012r. Europejski Urząd Patentowy udzielił ochronę na zgłoszony w ramach POIGP patent: "Sposób recyklingu wyrobów zawierających włókna polietylenowe o ultra wysokiej masie cząsteczkowej" (nr 2272903). Współwłaścicielami patentu są: Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" i Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk. W patencie zastrzeżono rozwiązania użytecznego zagospodarowania, przede wszystkim, odpadów balistycznych polietylenowych wyrobów arkuszowych UD SB21 w postaci nieregularnych, wielowarstwowych pakietów o różnej powierzchni.

Rok 2011

Zgłoszono do Urzędu Patentowego RP wynalazek pt. "Hybrydowy pakiet balistyczny". Został on zarejestrowany jako zgłoszenie patentowe P.395452

Rok 2010 - III kwartał

W ramach zadania 1 projektu przeprowadzono rozeznanie patentowe dla rozwiązania konstrukcyjno-surowcowego nowoopracowanego wyrobu tj. kamizelki przeciwuderzeniowej z ochraniaczami barków i ramion. Uzyskane wyniki pozwoliły na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku. "Kamizelka ochronna przeciwuderzeniowa", który został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP w dniu 27.09.2010 roku.

Rok 2010 - II kwartał

W ramach zadania 1 projektu przeprowadzono badania uzupełniające do przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej EPO dla wynalazku "Sposób recyklingu wyrobów zawierających włókna polietylenowe o ultra wysokiej masie cząsteczkowej", który został zarejestrowany w EPO pod numerem P 388335 w dniu 21.06.2010 r.

Rok 2010 - I kwartał

W ramach zadania 1 projektu przeprowadzono uzupełniające rozeznanie patentowe dla wynalazku "Agregat do rozdrabniania tworzyw sztucznych" zgłoszonego do Urzędu Patentowego RP w dniu 2.03.2009 roku pod nr P 387376. W związku z tym, iż nie odnaleziono dokumentów zawierających tożsame rozwiązanie techniczne w stosunku do przedstawionego w przedmiotowym zgłoszeniu przygotowano dokumentację zgłoszeniową do międzynarodowej ochrony w Europejskim Urzędzie Patentowym. Wynalazek zarejestrowano w EPO w dniu 01.03.2010 roku pod tym samym numerem, co w UP RP.

W dniu 22-01-2010 został zgłoszony w UP RP wniosek patentowy P 390253 - "Opatrunek hemostatyczny warstwowy i sposób wytwarzania opatrunku hemostatycznego warstwowego" dotyczący innowacyjnego rozwiązania opatrunku hemostatycznego o właściwościach przeciwmikrobowych projektowanego dla służb nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgłoszenie zostało dokonane przez konsorcjum: Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych, Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" oraz firmę TRICOMED SA.

Rok 2009 - podsumowanie

W ramach zadania 1 projektu przeprowadzono rozeznanie patentowe w zakresie stanu techniki dotyczące:

  • sposobu recyklingu włókienniczych odpadów typu balistycznego,
  • kompozytów z udziałem włókien polietylenowych.
Uzyskane wyniki pozwoliły na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku "Sposób recyklingu wyrobów zawierających włókna polietylenowe o ultra wysokiej masie cząsteczkowej", który został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP w dniu 20.06.2009 roku pod nr P 388335. Na podstawie umowy o wspólności prawa do patentu z dnia 23.07.2009 roku współuprawnionymi do wynalazku są: ITB "MORATEX" i CBMiM PAN.