Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"
ITB "MORATEX"

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX"

90-965 Łódź
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
www.moratex.eu
itb@moratex.eu
poigp@moratex.eu

Do góry

Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" w Łodzi istnieje od blisko 55 lat. Głównym i niezmiennym celem jego działalności jest opracowywanie nowoczesnych konstrukcji i technologii włókienniczych wyrobów technicznych oraz ich wdrażanie do praktyki przemysłowej. ,,MORATEX" dopracował się wiodącej pozycji wśród krajowych placówek badawczo-rozwojowych i konstruktorów wysoce wyspecjalizowanych produktów przeznaczonych dla różnych dziedzin gospodarki narodowej.
W latach dziewięćdziesiątych ciężar prac badawczo-rozwojowych wyraźnie przesunął się na opracowywanie osobistych zabezpieczeń życia i ochrony osób narażonych na skutki oddziaływania pocisków, odłamków, uderzeń, szkodliwych środków chemicznych i biologicznych oraz niesprzyjających czynników, takich jak ogień, temperatura, woda itp. Ówczesne prace koncentrowały się głównie na rozwiązywaniu zagadnień związanych z technologią wyrobów przeznaczonych dla służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Obrony Narodowej.

Do zakresu działania Instytutu należy:

 • Realizacja badań naukowych, prac rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie technik i technologii wytwarzania osobistych osłon specjalnych, w tym balistycznych i przeciwuderzeniowych nakryć głowy, kamizelek kulo- i odłamkoodpornych, wyrobów zabezpieczających dłonie, ręce i nogi oraz innych wyrobów stanowiących elementy umundurowania i odzieży specjalnej oraz sprzętu technicznego przeznaczone dla służb bezpieczeństwa wewnętrznego, publicznego i obrony kraju
 • Opracowywanie nowych i nowoczesnych technologii gwarantujących wdrażanie do praktyki przemysłowej bezpiecznych i funkcjonalnych rozwiązań, umożliwiających zapobieganie skutkom zjawisk i wydarzeń mogących stwarzać zagrożenie publiczne, w tym zapobieganie skutkom katastrof naturalnych i technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej
 • Podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia i poszerzenia metod prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych
 • Współpraca w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie osobistych zabezpieczeń przed działaniem czynników mechanicznych, chemicznych i cieplnych z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami badawczymi
 • Upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w krajowych i zagranicznych czasopismach technicznych, podczas sympozjów, konferencji oraz poprzez wystawiennictwo i własną działalność wydawniczą
 • Specjalizacja i podnoszenie kwalifikacji naukowych i zawodowych pracowników
 • Prowadzenie działalności uzupełniającej, a w szczególności w zakresie informacji naukowo-technicznej i ekonomicznej, szkolenia, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej
 • Opracowywanie i opiniowanie norm, dyrektyw oraz innych uregulowań prawnych tematycznie związanych z wyrobami służącymi ochronie życia i zdrowia osób odpowiadających za bezpieczeństwo wewnętrzne i obronę kraju
 • Badanie we własnych, akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, laboratoriach metrologicznym i balistycznym oraz certyfikacja w Zakładzie Certyfikacji wyrobów przeznaczonych na potrzeby bezpieczeństwa kraju, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań służb podległych albo nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Dbanie o przestrzeganie zasad monitoringu jakości wyrobów służących bezpieczeństwu poprzez ich stałą kontrolę w akredytowanych laboratoriach badawczych
 • Opracowywanie analiz, ocen i ekspertyz dotyczących stanu i rozwoju włókienniczych przedmiotów zaopatrywania służb bezpieczeństwa kraju oraz wskazywanie kierunków zmierzających do wykorzystywania w kraju osiągnięć światowej nauki i techniki
 • Prowadzenie działalności gospodarczej, usługowej i produkcji wyrobów specjalnych służących ochronie zdrowia i życia ludzkiego, na potrzeby kraju i eksportu, w zakresie objętym przedmiotem działania Instytutu
 • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biurem Ochrony Rządu w obszarze stosowania indywidualnych osłon specjalnych, w tym szczególnie wyrobów balistycznych i przeciwuderzeniowych

W 2007 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji rozszerza zakres działania Instytutu powierzając jednostce nadzorowanie czynności związanych z wprowadzaniem do użytku wyrobów w komórkach i jednostkach organizacyjnych mu podległych lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. Nr 170 poz. 1201).
Realizując stawiane zadania, przy współpracy z tymi jednostkami, w latach 2001-2008 opracowywał nowe i nowoczesne asortymenty umundurowania, sprzętu i środków ochrony indywidualnej.

Do góry

Wykaz zrealizowanych w ostatnich latach i aktualnie prowadzonych projektów badawczych własnych i rozwojowych:

 1. Projektowanie struktur kompozytów włóknistych stosowanych jako sztywne ochrony balistyczne
 2. Badania teoretyczne i walidacja doświadczalna dynamicznego oddziaływania wybuchowo napędzanych odłamków z osłonami włóknistymi
 3. Nowatorskie hybrydowe wkłady balistyczne
 4. Badania nad możliwością aplikacji defektoskopowej metody termograficznej do oceny jakości kompozytowych materiałów balistycznych
 5. Nowoczesne osobiste ochrony balistyczne oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie na bazie kompozytów włóknistych

Wykaz zrealizowanych w ostatnich latach i aktualnie prowadzonych projektów celowych i celowych zamawianych:

 1. Odłamkoodporny hełm ochronny dla wojsk desantowych i desantowo-szturmowych
 2. Włókiennicza ochrona przeciwwybuchowa
 3. Nowa generacja ubrań dla brygad antyterrorystycznych policji
 4. Włókiennicze wyroby techniczne dla potrzeb jednostek podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji spełniające wymagania norm Unii Europejskiej

Wykaz zrealizowanych w ostatnich latach i aktualnie prowadzonych prac własnych rozwojowych:

 1. Balistyczne osłony głowy, szczególnie dla żołnierzy wojsk lądowych, pancernych i zmechanizowanych spełniające wymagania współczesnego pola walki
 2. Opracowanie kuloodpornych kamizelek kamuflowanych nowej generacji.
 3. Modułowy zestaw kuloodporny dla funkcjonariuszy Jednostek Antyterrorystycznych Policji.
 4. Lekka włókiennicza osłona osobista zabezpieczająca człowieka przed rażącym działaniem napędzanych wybuchem odłamków.
 5. Adaptacja urządzenia Episafe do potrzeb polskich jednostek specjalnych.

Do góry

 • Polska Platforma Technologiczna Przemysłu Tekstylnego działająca przy Politechnice Łódzkiej,
 • Międzynarodowe Partnerstwo dla Innowacyjności Naukowo-Technicznej w Obszarze Bezpieczeństwa VIS-Serwis zorganizowane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie,
 • Polska Platforma Technologiczna Systemów Bezpieczeństwa utworzona przy Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
 • Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu,
 • Centrum Zaawansowanych Technologii Tekstyliów Przyjaznych dla Człowieka PROHUMANOTEX przy Wydziale Włókienniczym Politechniki Łódzkiej,
 • Międzynarodowa Sieć "Tekstylia i Zdrowie" przy Instytucie Włókiennictwa w Łodzi.

Do góry

 • Złoty Monolit – za typoszereg kamizelek kuloodpornych dla Straży Granicznej na Międzynarodowych Targach Logistycznych LOGISTYKA 2000 w Kielcach
 • DEFENDER – za ubranie podchodzeniowe dla pirotechników na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO 2000 w Kielcach
 • Nagroda Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – za ubranie podchodzeniowe dla pirotechników na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO 2000 w Kielcach
 • Złoty medal z wyróżnieniem – za hełm dla wojsk i desantowo szturmowych - na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji EUREKA ’2000 w Brukseli
 • Nagroda Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów za hełm dla wojsk desantowo-szturmowych
 • Statuetka EDURA 2001 – za kosz do ewakuacji na Wystawie "Ratownictwo i Technika Przeciwpożarowa EDURA 2001" w Częstochowie
 • Złoty medal – za kamizelkę medyczną ratowniczo-sanitarna na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji EUREKA 2001 w Brukseli
 • Medal –za odłamkoodporny hełm dla wojsk desantowo-szturmowych – na Targach Innowacji Gospodarczych i Naukowych INTARG w Katowicach.
 • Nagroda Komendanta Głównego Straży Granicznej za kamizelkę kulo- i nożoodporną na Targach BALT MILITARY EXPO 2002 w Gdańsku.
 • DEFENDER – za kamizelkę kulo- nożo- i igłoodporną na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO 2002 w Kielcach.
 • Złoty medal z wyróżnieniem – za kamizelkę kulo-, nożo- i igłoodporną na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji EUREKA 2002 w Brukseli
 • Nagroda Ministra Nauki, Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych za kamizelkę kulo-, nożo- i igłoodporną.
 • Znak TERAZ POLSKA za kamizelki kuloodporne, nadany przez Kapitułę Godła Promocyjnego w XIII Edycji Konkursu TERAZ POLSKA.
 • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich - za hełm ochronny odłamkoodporny dla wojsk desantowych i desantowo-szturmowych - na wystawie "Nauka dla Gospodarki" organizowanej podczas 75 Międzynarodowych Targów Technologii Przemysłowych i Dóbr Inwestycyjnych w Poznaniu.
 • Bursztynowy Medalion - za kamizelkę kulo-, nożo- i igłoodporną - na Międzynarodowych Targach BALT MILITARY EXPO 2003 w Gdańsku.
 • Nagroda Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju - za kamizelkę trójfunkcyjną (kuloodporną, wypornościową, trudnopalną) na Międzynarodowych Targach BALT MILITARY EXPO 2003 w Gdańsku.
 • Nagroda Komendanta Głównego Policji za najlepsze wyroby stosowane w Policjina Międzynarodowych Targach BALT MILITARY EXPO 2003 w Gdańsku.
 • DEFENDER– za hełm ochronny odłamkoodporny dla wojsk desantowych i desantowo-szturmowych typ KHO-S na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO 2003 w Kielcach.
 • Wyróżnienie Specjalne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szablę – za hełm ochronny odłamkoodporny dla wojsk desantowych i desantowo-szturmowych typ KHO-S na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO 2003 w Kielcach.
 • Złoty medal – za włókienniczą ochronę przeciwwybuchową – na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji EUREKA 2003 w Brukseli.
 • Nagroda Ministra Naukiza włókienniczą ochronę przeciwwybuchową..
 • Bursztynowy Medalion – główna nagroda Międzynarodowych Targów Gdańskich, za hełm kuloodporny SG wz. 2003 dla Straży Granicznej – na Międzynarodowych Targach BALT MILITARY EXPO & SAFETY 2004 w Gdańsku.
 • Bursztynowa Fala – główna nagroda Komendanta Głównego Straży Granicznej, za zestaw dyspozycyjno-kuloodporny – na Międzynarodowych Targach BALT MILITARY EXPO & SAFETY 2004 w Gdańsku.
 • Wyróżnienie Specjalne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szablę, za antytraumatyczną kamizelkę kuloodporną – na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO 2004 w Kielcach
 • Złoty medal – za kamizelkę kulo-, nożo- i igłoodporną – na Międzynarodowym Salonie Własności Przemysłowej "ARCHIMEDES" w Moskwie
 • Złoty medal – za kamizelkę kuloodporną dla służb patrolowo – interwencyjnych – na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji EUREKA 2005 w Brukseli
 • Medal Europejski za kamizelki kuloodporne dla Policji i Straży Granicznej, nadany przez Business Centre Club
 • Nagroda Komendanta Głównego Policji – za najlepsze wyroby stosowane w Policji – na Międzynarodowych Targach BALT MILITARY EXPO & SAFETY 2005 w Gdańsku
 • Bursztynowy Medalion – główna nagroda Międzynarodowych Targów Gdańskich, za zestaw kamizelek kuloodpornych dla Straży Granicznej – na Międzynarodowych Targach BALT MILITARY EXPO & SAFETY 2005 w Gdańsku
 • Wyróżnienie Specjalne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szablę, za kamizelkę kuloodporną dla służb patrolowo-interwencyjnych – na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego MSPO 2005 w Kielcach
 • Złoty medal – za osobisty zestaw kuloodporny – na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji EUREKA 2006 w Brukseli
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – za osobisty zestaw kuloodporny
 • Statuetka "SUPER NOWOCZESNY 2007" – produkt o najwyższym zaawansowaniu technologicznym – za osobisty zestaw kuloodporny – na Międzynarodowych Targach Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2007 w Warszawie
 • Srebrny medal – za wielofunkcyjną osłonę balistyczną – na Międzynarodowym Salonie Własności Przemysłowej ARCHIMEDES w Moskwie
 • Wyróżnienie – za osobisty zestaw kuloodporny – na Międzynarodowym Salonie Własności Przemysłowej ARCHIMEDES w Moskwie w 2007 roku
 • Brązowy medal – za osobisty zestaw kuloodporny – na Międzynarodowym Salonie Wynalazczości CONCOURS LEPINE 2007 w Paryżu
 • Brązowy medal – za zestaw taktyczno-ochronny dla funkcjonariuszy samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego policji – pirotechników – na Międzynarodowym Salonie Wynalazczości CONCOURS LEPINE 2007 w Paryżu
 • Złoty medal – za wielofunkcyjną osłonę balistyczną – na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2007 w Warszawie
 • Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich – za wielofunkcyjną osłonę balistyczną – na wystawie "Nauka dla Gospodarki", zorganizowanej podczas Międzynarodowych Targów "Innowacje – Maszyny – Technologie, Polska" w Poznaniu w 2007 roku
 • Srebrny medal – za wielofunkcyjną osłonę balistyczną – na Międzynarodowej Wystawie Innowacji ARCA w Zagrzebiu w 2007 roku
 • Złoty medal – za przestrzenną, elastyczną osłonę balistyczną – na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji EUREKA 2007 w Brukseli
 • Tytuł "Innowacja Roku 2007" – za wielofunkcyjną osłonę balistyczną – w Konkursie "Innowacja Roku 2007" zorganizowanym przez Media Press
 • Tytuł "Innowacja Roku 2007" – za osobisty zestaw kuloodporny – w Konkursie "Innowacja Roku 2007" zorganizowanym przez Media Press
 • Wyróżnienie – za osobisty zestaw kuloodporny – w Konkursie POLSKI PRODUKT PRZYSZŁOŚCI w kategorii "Wyrób Przyszłości", zorganizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w 2007 roku
 • Brązowy medal – za wielofunkcyjną osłonę balistyczną – na Międzynarodowych Targach INVENTIKA w Bukareszcie w 2007 roku
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – za przestrzenną elastyczną osłonę balistyczną w 2008 roku
 • Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – za wielofunkcyjną osłonę balistyczną w 2008 roku
 • Brązowy medal – za osobisty zestaw kuloodporny – na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie w 2008 roku
 • Złoty medal – za osobisty zestaw kuloodporny – na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IWIS 2008  w Warszawie
 • Medal INNOWACJE 2008 – za kamizelkę kuloodporną o zwiększonej odporności balistycznej "WARRIOR" – na Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji Technicon – Innowacje w Gdańsku
 • Srebrny medal – za kamizelkę kulo-, nożo- i igłoodporną - na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w SuZhou – Chiny w 2008 roku

Do góry

Wynalazki

179798 Hełm, zwłaszcza dla Policji
181807 Sposób wytwarzania wkładu balistycznego do kamizelek kuloodpornych dla kobiet
184414 Kamizelka kuloodporna z wkładem balistycznym
188236 Materiał na opancerzenia samochodów
195810 Hełm
197113 Sposób wytwarzania kamizelki kuloodpornej dla kobiet z profilowanym wkładem balistycznym
359746 Hełm odłamkoodporny
361580 Sposób zabezpieczenia ładunku wybuchowego oraz urządzenie do zabezpieczenia ładunku wybuchowego
364185 Kamizelka kulo- i nożoodporna
381179 Osobisty zestaw kuloodporny

Wzory

62696 Kamizelka kulo,- nożo- i igłoodporna
116413 Osłona balistyczna
116759 Osłona ładunku wybuchowego
117071 Modułowa osłona balistyczna

Do góry

 • dr inż. Elżbieta Witczak - Dyrektor Instytutu
 • dr hab. inż. Marcin Struszczyk - Kierownik Projektu Kluczowego

Do góry

Kierownik Projektu:

 • M. H. Struszczyk

Zespół realizujący:

 • G. Redlich
 • I. Kucińska

Wsparcie promocyjne:

 • I. Dusio-Kraska
 • S. Martynow

Zespół finansowy i sprawozdawczy:

 • C. Kazanek
 • K. Gryszczuk
 • S. Kazanek
 • M. Witczak

Wsparcie dotyczące zamówień publicznych:

 • M. Kawalec

Sekretarz Projektu

 • L. Górska

Do góry

Biuro Lidera - Sekretariat
Lidia Górska
tel.: +48 42 637 37 10
fax. +48 42 636 92 26
e-mail: poigp@moratex.eu
www.moratex.eu

Osoba ds. finansowych i rozliczeń
Katarzyna Gryszczuk

Osoba ds. organizacyjno-promocyjnych
mgr Iwona Dusio-Kraska

Osoba odpowiedzialna za zamówienia publiczne
mgr Michał Kawalec

Osoba do kontaktów merytorycznych
dr hab. inż. Marcin Struszczyk

Do góry