Informacje o Projekcie
Patenty POIG
Tytuł Projektu

Dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo–rozwojowych.

Podstawa prawna

Umowa z OPI nr UDA-POIG.01.03.02-10-015/08-00 z dnia 22.04.2009 r.

Kierownik Projektu

dr hab. inż. Marcin Struszczyk

Termin realizacji

01.05.2009 r. – 30.04.2014 r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.2 Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych w wyniku prac B+R.

Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Cel Projektu

Cel ogólny:

Celem ogólnym projektu jest dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony własności przemysłowej powstałej w wyniku własnych prac badawczo - rozwojowych w Instytucie Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX".

Cel projektu:

Projekt umożliwi zwiększenie skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji rynkowej przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa.
Pozwoli także na zwiększenie ich konkurencyjności nie tylko w skali krajowej, ale również europejskiej oraz globalnej.
Projekt umożliwi także zacieśnienie współpracy Instytutu i przedsiębiorstw dzięki uzyskaniu środków wspierających komercjalizację i upowszechnianie wyników prac B+R.

Cele szczegółowe:

  • uzyskanie praw ochrony własności przemysłowej w kraju
  • uzyskanie praw ochrony własności przemysłowej za granicą (w ramach EPO)
  • przygotowanie i publikowanie raportów zawierających wyniki realizacji projektu

Projekt jest zgodny z celami POIG, celami I Osi Priorytetowej, a w szczególności z celami poddziałania 1.3.2.